Terugblik 2016

2016 was een rustig jaar voor Stichting Ziteya doordat er geen bezoek aan “het veld” werd gebracht. Dit wil overigens niet zeggen dat er weinig actie is geweest. Trots kon de directeur van Mutasa Primary School ons laten weten dat zijn school, door de realisering van de Hot Spot, nu ook is “connected to the rest of the world”. Door Luciana, onze contactpersoon ter plaatse, werd ons gemeld dat het huis voor Sarudzai en haar man nu helemaal klaar is. Zoals eerder beloofd, werd voor de zes leerlingen van Mutasa Primary School ook dit jaar weer het schoolgeld betaald.
Bovenstaande actie konden worden bekostigd uit het geld dat onze sponsors hebben geschonken en dat door allerlei acties werd opgehaald. (zie de financiële verantwoording)
Blij verrast waren we met de gulle bijdrage van Stichting Paulien voor het realiseren van de genoemde internetvoorziening in Mutasa Primary.
Wij danken alle donateurs voor hun bijdrage en hopen dat wij ook in dit nieuwe jaar weer op u mogen rekenen want…… “zij verdienen het”

Financieel jaaroverzicht 2016

Onderstaand treft u de financiële verantwoording over het jaar 2016 aan.

Inkomsten                                                                                                  Uitgaven
Saldo 01-01-2016                                                €   924
Donaties                                                              €   558                   Bankkosten                      €   178
Donatie Stichting Paulien                                    €   750                   Kosten website                 €     29
Acties en verkopen                                              €   518                   Hotspot Mutasa Primary  € 1.034
Stembureau bemensing                                      €   125                   Schoolgeld 6 leerlingen    €    350
Opbrengst oude metalen                                    €    635                   Ondersteuning Sarudzai   €   342
Terugboeking bestuurder                                    €    230                  Saldo 31-12-2016             € 1.807

De terugboeking door bestuurder betreft een lening die Veugelers gaf aan de stichting bij het bezoek aan Zimbabwe in 2015. In 2015 werd de lening aan hem terugbetaald. Door een verkeerde berekening werd te veel terugbetaald. Dit werd in 2016 rechtgetrokken.

Hot Spot in de lucht

Zoals eerder werd aangekondigd werd een poging ondernomen om Mutasa Primary School toegang te geven op het internet, door het realiseren van een zogenaamde Hot Spot. De poging heeft tot succes geleid. Enkele weken geleden is de technische apparatuur geleverd en geïnstalleerd en kon het hoofd van de school trots aan ons melden dat “the connection with the rest of the world” een feit is. Hij melde tevens dat ook al enkele inwoners van Watsomba de weg naar de school al hebben gevonden om te internetten. Het werd onze stichting mogelijk gemaakt om de hot spot op zo’n korte termijn te realiseren door een, wel zeer gulle, bijdrage van Stichting Paulien te Heythuysen. Bedankt daarvoor.

Garage sale en internet

De garageverkoop op 16 mei j.l. bracht zo’n € 250,– op. Kopers en donateurs bedankt. De opbrengst vertegenwoordigd een bedrag waarvoor 4 kinderen een jaar lang naar school kunnen.
In de dorpen op het platteland van Zimbabwe is de toegang tot het internet zeer beperkt. Ook Mutasa Primary School is verstoken van internet. Stichting Ziteya onderneemt, samen met de schoolleiding en onze contactpersoon ter plaatse, een poging om bij de school een Hot Spot te realiseren. (kosten ca. 1000 US dollar). De kinderen van de school krijgen hiermee toegang tot internet maar ook de inwoners van het dorp waar de school is gevestigd kunnen van deze Hot Spot gebruik maken.

Schoolgeld en garage sale

Eerder heeft de stichting aan de ouders van 6 leerlingen beloofd om voor hun kinderen het schoolgeld te betalen totdat zij de basisschool verlaten. Vandaag kregen wij het bericht (bewijs d.m.v. een foto) dat het schoolgeld voor 2016 is betaald.
Stichting Ziteya organiseert samen met Buurtvereniging Onger Os uit Heibloem een garage verkoop op 2e pinksterdag 16 mei a.s. Vanuit een flink aantal garages zullen op deze dag gebruikte spullen en andere waren worden verkocht. Kom kijken of er wat van uw gading bij is en steun met uw aankoop het werk van Stichting Ziteya.
De uitvoering van het waterproject in Ndorikanda verloopt volgens plan. Met de bouw van het huis voor Sarudzai is pas onlangs gestart omdat de bouwers in het afgelopen regenseizoen druk waren met het verbouwen van hun dagelijks voedsel.

Financieel jaaroverzicht 2015

Onderstaand treft u de globale financiële gang van zaken over het afgelopen jaar aan.

Financieel jaaroverzicht 2015

Inkomsten                                                            Uitgaven

Saldo 01 januari 2015        € 2.842                       Bankkosten                                          € 171
Donaties                             € 1.245                       Hulp aan individuelen                          € 1.132
Markten en verkopen         €    238                       Hulp Mutasa Primary School               € 1.644
Stembureaulid                    €   125                        Waterproject Ndorikanda                    € 1.005
Fazanterie opruimen         € 1.098                        Zaaigoed                                              €     49
Wandeling                         €    122                        Kosten contactpersoon                        €   492
Saldo 31 december 2015                        € 924

Terugblik 2015

In een eerder artikel op deze site konden wij u al informeren over de ondersteuning die we in het afgelopen jaar konden bieden aan de mensen in Watsomba en Ndorikanda. Luciana, onze contactpersoon ter plaatse, heeft ons laten weten dat met de bouw van het huis voor Sarudzai en met de verbetering van de watervoorziening in Ndorikanda een aanvang is gemaakt.
Helaas was er in 2015 ook verdrietig nieuws. Zoals u eerder al kon lezen overleed Bert Bruin, onze in Zimbabwe wonende Nederlandse contactpersoon. We hebben hem de afgelopen maanden al vaak gemist.
De fondsenwerving verliep in 2015 voorspoedig. Donateurs brachten een mooi bedrag bijeen en het project ” fazanterie” was een onverwachte meevaller. Ook de organisatie van een wandeltocht, het bemannen van een stembureau en het deelnemen aan markten leverden een leuk bedrag op.
Zoals al eerder werd aangegeven zal de hulp in de komende jaren worden geconcentreerd op ondersteuning van de mensen in Ndorikanda en het ondersteunen van Mutasa Primary School. Wij zullen er dit jaar weer voor gaan. Mogen wij weer op u rekenen? Luciana bedacht de volgende slogan voor Stichting Ziteya.
“Poverty is not a disease, stand up and fight it” Zij heeft gelijk.

Succesvolle reis

Op 16 november keerde Lei Veugelers terug van een zeer succesvolle reis naar het werkgebied van Stichting Ziteya in Zimbabwe.
Eerde in gang gezette projecten konden worden vervolgd. Zo werd aan de Mutasa Primary School het achterstallige schoolgeld betaald voor 6 leerlingen en werden twee computers en een printer aangeschaft voor deze school.
Voor Sarudzai, de vrouw die de stichting al langer ondersteunt, werd, ter vervanging van het kleine lemen hutje waarin ze nu met haar man woont, al het materiaal gekocht voor het bouwen van een stevig stenen huisje.
In Ndorikanda, het dorp waar Sarudzai woont moet de watervoorziening dringend worden verbeterd. Door het Village Development Commitee zijn de kosten hiervoor geraamd op 2.200 USD. De stichting heeft tanks van elk 5000 liter gekocht ter waarde van 1.010 USD. het dorp brengt de rest van het geld bijeen en levert de arbeid.
Aan twee gezinnen die op dat moment zonder eten zaten werden voedselpakketten verstrekt.
Tijdens het bezoek is besloten om de hulp in de toekomst te concentreren op het dorp Ndorikanda en de Mutasa Primary School.
Het banknummer van Stichting Ziteya is nog steeds NL11RABO0116539925

Hobbymarkt en reis naar Zimbabwe

Op 5 november a.s. zal Lei Veugelers (geheel voor eigen rekening) naar het werkgebied van Stichting Ziteya in Zimbabwe reizen. Het in de gaten houden dat de euro’s van de stichting op de plek komen waar u deze voor heeft gegeven, is, helaas, op dit moment alleen maar ter plaatse mogelijk.
Alle voorbereidingen voor de trip zijn getroffen. Er zijn al diverse afspraken gemaakt voor ontmoetingen met mensen die voor Stichting Ziteya van belang zijn.
Voordat Lei vertrekt zullen we nog wat zien te verdienen op de Hobby- en Snuffelmarkt op zondag 25 oktober in gemeenschapshuis De Klokkestoel te Heibloem. Graag zien we u in Heibloem voor een leuke aankoop waarmee u tevens Stichting Ziteya en de mensen in Zimbabwe ondersteunt.

Fazanterie

Wat is dat nu weer. Fazanterie. Een fazanterie is een plek waar vroeger fazanten werden gekweekt. Nabij Heibloem waren in een bosperceel tot voor kort restanten van een dergelijke kwekerij aanwezig. Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) heeft aan de Heibloemse verenigingen gevraagd of ze tegen vergoeding de resten van de kwekerij wilden opruimen. Stichting Ziteya heeft daar aan meegewerkt. Van de opbrengst kunnen in Zimbabwe 18 kinderen een jaar lang naar school.