Bezoek aan Watsomba

Op zondag 12 januari reisde Lei Veugelers (geheel voor eigen rekening) af voor een bezoek van een week aan het werkgebied van Stichting Ziteya. We werken weliswaar samen met Luciana Nyamapfene, een voortreffelijke contactpersoon in het hart van het gebied waar de stichting actief is, maar vinden het toch noodzakelijk om 1 keer in de 3 tot 4 jaar ter plaatse te bekijken of de gelden die door u worden bijeengebracht doelmatig worden besteed. Tevens biedt een bezoek de gelegenheid om te bespreken welke doelen de stichting in de toekomst zal gaan nastreven.
Lei bezocht 3 van de 8, door cycloon Idai, vernielde huizen en was onder de indruk van de door de bewoners verrichtte prestaties. Met hulp van Stichting Ziteya werden de huizen, nu wel cycloonproof, hersteld dan wel herbouwd. Bij het eerste bezochte gezin ontbreekt echter nog de vloerafwerking, 1 zinken dakplaat, het glas in de raampjes en de voordeur. Dit gezin had ten tijde van het bezoek geen voedsel in huis laat staan geld om het huis compleet te maken. Aan dit gezin zal eenmalig noodhulp worden geboden.

Ook werden de geitenprojecten in Chimuriwo en Nyambayo bezocht. In Chimuriwo werd tijdens het bezoek de 2e serie (9 stuks) jonge geiten overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Na gebed en toespraken door het dorpshoofd, Luciana, en de voorzitster van de “geitencommissie” konden de oude eigenaren de leidsels van de geiten in handen geven van de nieuwe geitenbezitters
In Nyambayo zijn de over te dragen geitjes nog te jong om van eigenaar te wisselen. Het dorpshoofd hier geeft aan dat het idee voor een dergelijk project briljant is. In “zijn” dorp zullen over twee jaar alle 70 gezinnen op deze manier over geiten kunnen beschikken en daardoor, bijvoorbeeld, het schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen.

Het contact met de directie van Mutasa Primary School werd hernieuwd. 5 van de 7 leerlingen, waarvoor de stichting in het 2019 het schoolgeld betaalde, waren met een van hun ouders aanwezig. Een leerling is, helaas, in de hoogste klas gestopt met het volgen van onderwijs. Ook nadat de directeur en Luciana hem probeerde te overtuigen dat hij de scholing weer moest oppakken, wenste hij niet meer naar schol te gaan. Niet alles kan succesvol zijn. Een andere leerling is verhuisd en gaat dus niet meer naar Mutasa Primary School. De directeur zal intern uitzoeken welke twee kinderen, die nu niet naar school kunnen, in aanmerking gaan komen voor steun. De stichting blijft dus voor 7 kinderen schoolgeld betalen. Onder handgeklap door de ouders werd bedankt voor de ondersteuning.

Een ….. natuurlijk werd Sarudzai bezocht. de jonge vrouw die in 2005 de oorzaak was van het oprichten van Stichting Ziteya. Zo’n 6 jaar geleden waren zij en haar man, door een ernstige ziekte, zodanig verzwakt dat de kans op overlijden zeer groot was. Door interventie van de stichting werden beiden opgenomen in een medicijnenproject van de overheid. Vier jaar geleden zag de toekomst voor hun er al een stuk beter uit. Wat een verrassing om nu de verbeteringen op hun erf te zien. Weelderige maisgroei rond hun huis. Een viertal geiten in het veld en (ze zijn er trots op) 9 kippen in een stalletje. Zij komen er wel.

In Zimbabwe, waar we ons moeten realiseren dat 4% tot 5% van de bovenklasse meer geld bezit dan rest van de bevolking en waar deze bovenklasse het blijkbaar niet uitmaakt dat helft van de bevolking honger lijdt, zien we toch dat hulp op zeer bescheiden schaal het leven voor een flink aantal mensen blijvend kan verbeteren en dat deze mensen er daardoor nog meer de schouders onderzetten. Daar doen we het voor.

Terugblik 2019

Schreven wij in de terugblik 2018 dat de toestand in Zimbabwe na de presidentswisseling niet is verbeterd, nu moeten we helaas constateren dat het economisch in het afgelopen jaar alleen maar achteruit is gegaan. De werkeloosheid, bijvoorbeeld, is gigantisch hoog.
In het afgelopen jaar werd een nieuwe munt, de RTGS-dollar of Zim-dollar, ingevoerd. De waarde van deze munt is in 1 jaar tijd alweer tientallen procenten gedaald.
Voor Stichting Ziteya kan het afgelopen jaar best wel succesvol worden genoemd. Nooit eerder kon een zo hoog bedrag op de rekening worden bijgeschreven. Hierdoor was het mogelijk om heel erg kort na de cycloon Idai een achttal gezinnen van directe noodhulp te voorzien en, de in Zimbabwe zeer kostbare, cement de kunnen vertrekken om hun huizen te herstellen. De eigenaren van de beschadigde huizen zorgden zelf voor het leveren van de overige materialen.
Over het algemeen is de filosofie van de stichting dat de gezinnen die hulp wordt geboden, moeten laten zien dat zij zelf er ook hun schouders onderzetten om hun situatie te verbeteren. Helpt u ons ook in dit nieuwe jaar om het leven van onze vrienden in Zimbabwe een beetje beter te maken?

Financieel jaaroverzicht 2019

Onderstaand treft u het financieel jaaroverzicht 2019 aan.

Inkomsten
Sado per 01-01-2019                                                  862
Donaties                                                                   1.485
Bemanning stembureau                                              165
Vastenactie BS Heihorst                                              400
Inzamelen oude metalen                                             650
Donaties bij een uitvaart                                             667
Beloning werkzaamheden bouwproject                       990
Kofferbakmarkt                                                             50

Totaal                                                                      5.269

Uitgaven
Bankkosten                                                                119
Kosten website                                                            40
Betalen schoolgeld                                                    488
Herstel huizen na cycloon + directe hulp                1.499
Geitenproject Nyambayo                                        1.721

Saldo per 31 -12-2019                                           1.403

Totaal                                                                     5.269

In de kosten voor de projecten zijn de 10% fee voor de contactpersoon in Zimbabwe en de transferkosten via Western Union opgenomen.

Nog meer Idai en geiten

Door een probleem met de website was het enige tijd niet mogelijk om nieuws te plaatsen.

Idai
Eerder schreven wij dat 2 huizen in het gebied waar Stichting Ziteya werkzaam is door de cycloon Idai zwaar waren beschadigd. In totaal betrof het echter 8 huizen die nauwelijks nog bewoonbaar waren. De eigenaren van deze huizen hebben van de stichting cement gekregen om de schade te herstellen. Veelal konden de “oude” bakstenen worden hergebruikt. De eigenaren diende zelf zorg te dragen voor de overige, nodige, materialen en de mankracht. Enige weken geleden hebben we foto’s ontvangen waaruit blijkt dat enkele huizen al geheel zijn hersteld. In de andere gevallen werd hard gewerkt om de schade voor de start van het regenseizoen (november) hersteld te krijgen.

Geiten
Een paar weken geleden kregen wij van Luciana een update over het, vorig jaar gestarte, geitenproject. Er is door haar exact aangegeven hoeveel jonge geiten en bokken er zijn geboren en hoeveel jonge geiten er zijn doorgegeven aan volgende eigenaren. Ook werd vermeld dat er een paar van de geschonken geiten zijn doodgegaan. Deze geiten zijn, door een gezamenlijke actie van alle begunstigden, vervangen door nieuwe exemplaren. Al met al een geslaagd project.
Zoals overeengekomen zijn Luciana en haar man Richard met eenzelfde project gestart in het dorp Nyambayo. Echter, de eerdere leveranciers wilde een slaatje slaan uit het feit dat er weer 36 geiten moesten worden aangeschaft en verhoogden hun prijzen aanzienlijk. Richard heeft, samen met de toekomstig eigenaren, met succes naar nieuwe leveranciers gezocht. En wel op een zodanige manier dat uit het beschikbare budget zelfs voor 20 gezinnen (2 geiten per gezin) konden worden aangeschaft.

Onverwachte gift

Vorige week is een lieve buurvrouw overleden. Haar zoon meldde ons het droevige nieuws en gaf daarbij aan dat zijn moeder geen bloemen bij haar uitvaart wilde maar dat zij het fijn zou vinden als de bezoekers een gift zouden willen doen aan Stichting Ziteya. Haar initiatief heeft € 667,– opgeleverd. Wil, heel erg bedankt namens onze vrienden in Zimbabwe.

Idai en De Heihorst

Idai
De cycloon Idai heeft weliswaar niet zoveel schade aangericht in Zimbabwe dan in Mozambique maar toch is de schade in sommige delen van Zimbabwe enorm. De huizen van 2 van “onze” leerlingen zijn voor een deel ingestort. Stichting Ziteya zal deze gezinnen ondersteunen door het kopen van bouwmaterialen om de huizen te herstellen.

De Heihorst
Basisschool De Heihorst, in ons dorp Heibloem, organiseert in de vastentijd ieder jaar activiteiten om geld op te halen voor een goed doel. Dit goede doel was dit jaar onze stichting. Onderwijzers, ouders en, natuurlijk, de kinderen hebben zich uit de naad gewerkt om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Vandaag mochten wij een cheque ter waarde van € 400,– in ontvangst nemen. De Heihorst, namens de mensen in Zimbabwe, heel hartelijk bedankt!!!!

Terugblik 2018

Ook na de presidentswisseling is in Zimbabwe, zeker op economisch gebied, niets ten goede veranderd. Het fysieke tekort aan Amerikaanse dollars is nog steeds enorm. Reden waarom onze stichting heeft besloten om alle transacties nu uit te voeren via Western Union. De transactiekosten zijn wat hoger maar WU garandeert nog steeds dat de uitbetaling in Zimbabwe gebeurd met echte dollars. Bij het ter plaatse inkopen van spullen is dit een enorm voordeel.
Het afgelopen jaar stond in het teken van “geiten” De 36 aangekochte exemplaren (voor 18 gezinnen) doen het voortreffelijk. De eerste jonge geiten zijn al doorgegeven aan nieuwe gezinnen.
Luciana stelt voor om in 2019 weer zo’n project, maar nu in een ander dorp, uit te voeren. Zij heeft al enkele aanvragen van dorpshoofden gekregen.
Helaas, eigenlijk, bleek het toch noodzakelijk om Sarudzai, de vrouw waarmee het ooit allemaal begon, nog een beetje te ondersteunen. Wel heeft zij en haar man weer de boodschap gekregen dat zij er alles aan moeten doen om op eigen benen komen te staan.
Stichting Ziteya kon voor een aantal gezinnen toch weer het verschil maken. Ook in dit nieuwe jaar vragen wij weer om uw medewerking.
“zij verdienen het”

Financieel jaaroverzicht 2018

Onderstaand treft u het financieel jaaroverzicht 2018 aan.

Inkomsten:

Saldo per 1 januari 2018                                     €    784
Donaties                                                              € 1.046
Bemanning stembureau                                      €    125
Garage sale                                                         €    392
Inzamelen oude metalen                                     € 1.200

Totaal                                                                  € 3.547

Uitgaven:

Bankosten                                                           €   120
Website                                                               €     64
Schoolgeld en printer basisschool                      €   452
Geitenproject (38 geiten)                                    € 1.584
Kunstmest en levensmiddelen voor Sarudzai     €   190
Fee en kosten contactpersoon Luciana              €   255
saldo per 31 december 2018                              €   882

Totaal                                                                  € 3.547

Blijde geboorte

Een van de nieuwe eigenaressen van de geiten in het dorp Chimurino meldt met trots de geboorte van de eerste “She Goat” Dit geitje zal straks worden overgedragen aan een medebewoner in het dorp die nog geen geiten heeft.