U kunt helpen

Spreekt het werk van Stichting Ziteya u aan danZimbabwe 2014 235 kunt u ons ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL11RABO 0116539925 t.n.v. Stchting Ziteya

In het beging van elk nieuw jaar zal verslag worden uitgebracht van de activiteiten van de stichting in het afgelopen jaar. In het verslag zal niet alleen de financiële verantwoording aan bod komen, maar zal concreet worden aangegeven waaraan de middelen van de stichting werden besteed en zullen, voor zover dan al mogelijk, de effecten van de hulp worden vermeld.

Wilt u een donatie doen en wenst u uw bijdrage aan een bepaald doel binnen de doelstelling van de stichting te besteden dan kunt u dit aangeven.

Indien er sprake is van een verschuiving van bestedingen naar doelen die niet eerder door de stichting werden aangegeven dan zal ook hiervan in het jaarverslag melding worden gemaakt.

Mogelijk kunt u ook een bijdrage leveren door het schenken van goederen. Onder de kop “nieuws” van onze site zullen we aangeven wanneer en welke goederen zullen worden verzameld en verzonden naar het werkgebied.